INFORMACJA

Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak KR.RET.070.201.2018, z dniem 6 VII 2018 r. wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Proszowice jak niżej.

1. Cena wody dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę - 4,63 zł/m3 (netto)

2. Opłaty abonamentowe:

-  Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego  

w okresach kwartalnych - 7,59 zł/kwartał (netto).

Wodociągi Proszowickie sp. z o. o

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Proszowicach i decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,  z dniem 1.04.2016 r. działalność w zakresie ujmowania wody, jej uzdatniania i dostarczania (wraz z odbiorem i oczyszczaniem ścieków) dla odbiorców na terenie Gminy Proszowice rozpoczęła firma Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o.

Siedziba firmy znajduje się przy ul. Władysława Jagiełły 25 w Proszowicach.